Status učenca

Učenci, ki želijo v tem šolskem letu pridobiti status športnika oz. umetnika, morajo vlogo oddati v tajništvo do 30. 9.  tekočega leta.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Status učenca perspektivnega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.

Uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, mora v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe. Šola podatke pridobi v Seznamu registriranih športnikov, objavljenem na spletni strani:

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Dostopnost