INFORMACIJE IN NAVODILA OB VRAČANJU UČENCEV V ŠOLO ZA UČENCE 6., 7. IN 8. RAZREDA

 

1. UVOD

Spoštovani starši in skrbniki!

V osnovne šole se:

  • v sredo, 3. 6. 2020, pa tudi učenci 6., 7. in 8. razredov.

Vzgojno-izobraževalno delo bo potekalo kot pred razglasitvijo pandemije. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju bo organiziran v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Urnik pouka bo enak, kot je bil pred 16. 3. 2020.

Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ.

Ministrstvo priporoča, da se čim manj uporablja šolski prevoz. Zato vas prosim, da tisti, ki imate možnost, otroke pripeljete v šolo sami.

Starši posredujte podpisano izjavo staršev (objavljena je na spletni strani šole, posredujejo jo tudi razredničarke) pred vstopom otroka v šolo. Izjavo lahko v šolo prinesejo tudi učenci in jo oddajo razredniku/razredničarki.

 

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence.

Pouk naj obiskujejo le zdravi učenci, brez znakov akutne okužbe dihal.

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan. Namen današnjega obvestila je zlasti ta, da se z učenci o spremenjenem šolskem vsakdanu pogovorite in jih na povratek v šolo pripravite.

Vsi skupaj si želimo, da se bodo učenci prihoda v šolo veselili in ne bodo doživljali stisk in tesnobe.

 

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

 Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja  v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že po povratku z zimskih počitnic, ko se je koronavirusna bolezen pojavila v sosednji Italiji, smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko z ukrepi NIJZ.

 Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

  • Higiena kašlja.
  • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
  • Razkuževanje rok.
  • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
  • Zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Pri vhodih šole in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2-metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

 

 2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni in starejši od 12 let v objektu šole nosijo maske, zaposleni ves čas, devetošolci in učenci starejši od 12 let pa izven matične učilnice.

Zanje svetujemo uporabo maske ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite).

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Pri učencih do 12 leta (1. triletje, 4. in 5. razred) maska ni potrebna in zahtevana.

Naprošamo vas, da učence opozorite, da morajo vsi zaposleni ves čas nositi maske, da pri otrocih ne bi prihajalo do nepotrebnega strahu.

 

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT TER ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

 Vstop in izstop iz šole bo vhod pri I. triletju za učence I. triletja ter za 4. in 5. razred. Izhod je v jedilnici.

Vstop in izstop iz šole bo za učence od 6. do 9. razreda pri vhodu v jedilnico.

Smer gibanja posameznega razreda po šoli smo označili s talnimi označbami.

Starši in učenci zunaj ohranjajte 1,5-metrsko medosebno razdaljo.

  • Staršem vstop v šolo ni dovoljen.Starši boste otroka pospremili do vhoda, kjer boste v primeru odsotnosti dežurnega učitelja pozvonili in pri vratih počakali.
  • V času prihodov učencev v šolo bo pri vhodu dežurni učitelj, ki bo poskrbel, da bodo učenci v šolo vstopali posamično. Učence bo sprejel in jih usmeril h garderobi. Vhod za učence 4. in 5. razreda se bo odklenil ob 7.30.
  • V avli so dežurni učitelji za učence I. triletja, ki učence usmerjajo v učilnice in skrbijo za upoštevanje ukrepov. Učenci od 4. do 9. razreda se bodo ob prihodu v šolo v garderobi preobuli in šli v matično učilnico. Učitelj, ki uči 1. šolsko uro oz. nudi učno pomoč, jih bo sprejel v učilnici oz. na hodniku in bo skrbel za upoštevanje ukrepov.
  • Ob odhodu iz šole starši otroka I. triletja počakate zunaj; dežurni učitelji bodo otroka pospremili do izhoda. Učence od 4.do 9. razreda bo do garderob in izhoda pospremil učitelj, ki jih je učil zadnjo šolsko uro v dnevu oz. je nudil učno pomoč.

 

4. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

4.1 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.15) in podaljšano bivanje (do 16.00), vendar starše prosimo, da otroci prihajajo v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, če je to res nujno.

Jutranje varstvo in podaljšano bivanje bo organizirano tako kot pred zaprtjem šol. Zajtrk bo ob 7.00, učenci bodo na zajtrk prihajali v jedilnico. Tja jih bo spremljala dežurna učiteljica.

Podaljšano bivanje bo potekalo tako kot pred zaprtjem šol in učenci bodo v podaljšano bivanje vključeni kot pred zaprtjem šol.    

4.2 Način prihajanja v šolo in odhajanja domov

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev. V primeru, da nimate druge možnosti in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu. Prevoznik opozarja, da si morajo otroci pri vstopu razkužiti roke in sesti na označena mesta ter nositi zaščitne maske.

4.3 Šolska prehrana

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno, za učence bodo pripravljeni obroki kot pred zaprtjem šole. Pri tem bomo upoštevali priporočila NIJZ.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Jedilniki bodo enostavnejši, malice bodo pripravljene enoporcijsko.

4.4 Organizacija VIZ dela – razdelitev v skupine in učitelji

Vsakemu razredu je dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete, določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih določen razred uporablja. Prehajanje učencev iz učilnice v učilnico ni dovoljeno. Ves čas se ohranja dodeljeni sedežni red.

Učenci si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.

Učitelj je ves čas prisoten v razredu.

 4.5 Urnik

Pouk bo potekal po rednem urniku, ki je bil v veljavi pred zaprtjem šol. Upoštevali bomo priporočilo, da učenci odmore preživljajo v učilnicah, šport pa se bo (glede na vreme) pretežno izvajal na prostem. Učenci naj prihajajo v šolo športno oblečeni, s sabo naj imajo rezervno majico. Učenci ne menjavajo učilnic, zato se pouk v manjših učnih skupinah ne bo izvajal. Zaradi priporočil, naj učenci ne menjavajo učilnic in naj se učenci različnih oddelkov med seboj čim manj združujejo, se interesne dejavnosti praviloma ne bodo izvajale.

 4.6 Učne vsebine

Učitelji bodo prvi teden pouka v šoli veliko časa, skladno s Priporočili ZRSŠ, namenili vzpostavitvi higienskega režima med učenci, spoznavanju spremenjenega hišnega reda in šolskega prostora, navajanju nazaj na šolsko življenje in delo. Veliko časa bodo posvetili gibanju na prostem, pogovoru o tem, kako so preživeli ta čas, ko so bili doma, skratka poskrbeli bodo, da bo uvajanje potekalo postopoma, brez stisk.

4.7 Šolske potrebščine in ostala oprema

Učenci od 6. do 9. razreda v šolo prinašajo šolske potrebščine glede na urnik. Šolske torbe obvezno skrbno odložijo pri svoji mizici in jih ne odlagajo drugje po šoli. Vsak dan doma poskrbijo, da vse potrebščine ustrezno razkužijo oz. da jih odlagajo na isto mesto, s čim stika z ostalimi domačimi predmeti.

Poskrbite, da v šolo poleg učnih gradiv prinesejo svoje učne pripomočke: barvice, lepilo, škarje. Izogibati se je treba delitvi opreme in pripomočkov.

 

Prav tako naj učenci v šolo prinesejo bidon za vodo. Ter serviete za malico.

 

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic. Po potrebi imajo s sabo tudi zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo, kremo za sončenje).

 4.8 Komunikacija šola – starši

Za uspešno sodelovanje je pomembna sprotna in kvalitetna komunikacija med starši in šolo. Starši bodite v rednem stiku z razredniki in učitelji po e-pošti, telefonu ali drugih elektronskih povezavah.

Če mora starš nujno vstopiti v šolsko stavbo, mora uporabiti masko, pri vhodu pa si razkužiti roke. Starš napove svoj prihod v šolo.

 4.9 Psihološka priprava otroka

Za uspešno vključitev otrok v šolo je pomembno, da se starši z otroki pogovorite o ponovnem odprtju šole in jim predstavite pozitivne vidike. Pogovorite se z njimi tudi o spremenjenem učnem okolju, kjer bo še vedno potrebno paziti na ustrezno medosebno razdaljo. Razložite jim pomembnost upoštevanja higienskih ukrepov in pomen vzdrževanja medosebne varnostne razdalje.

 

Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18. maja, smo se z našimi učenci I. triletja srečali v spremenjenem šolskem prostoru, s spremenjenimi navadami. En teden kasneje, v ponedeljek, 25. maja, pa smo se srečali še z devetošolci in učenci z učnimi težavami od 4. do 8. razreda.

V ponedeljek, 1. 6. 2020, smo z veseljem sprejeli učence 4. in 5. razreda.

V sredo, 3. 6. 2020, pa se bodo k pouku pridružili še učenci od 6. do 8. razreda. Vsi zaposleni se bomo potrudili, da bomo učencem zagotovili varnost, ustrezne higienske razmere in poskrbeli za zdravje vseh, kolikor je z naše strani mogoče. Kaj bo pokazal čas, je nemogoče napovedati – preveč je neznank in vprašanj.

Z vso vnemo in odgovornostjo pa se bomo kljub drugačnim časom posvetili našemu osnovnemu poslanstvu – delu z učenci v živo, ki smo ga vsi željno pričakovali.

 

Ravnateljica: Metka Ambrož Bezenšek

 

Priloge:

RAZPORED UČENCEV PO UČILNICAH 1. 6. 2020

Higienska priporočila za osnovne_sole_s_prilogami, 29. 5. 2020

Prevozi šolarjev Priporočila NIJZ, 13. 5. 2020

VOZNI RED, od 1. 6. 2020

IZJAVA ZA STARŠE

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost