Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv zavoda:

Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče
telefon: 03 757 36 30 (Centrala)

Odgovorna uradna oseba:

Metka Ambrož Bezenšek, prof.
metka.ambroz-bezensek@osloce.net

Datum zadnje spremembe:

2.4.2019

Datum prve objave kataloga:

01.01.2007

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.osloce.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Osnovnošolsko izobraževanje

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja s še:

 • z osnovnim izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju,
 • s kulturno-umetniško dejavnostjo,
 • s športno vadbo in športno dejavnostjo,
 • s tehnično proizvodno dejavnostjo,
 • s prevozom otrok,
 • z zdravstveno zaščito,
 • s pripravo in razdeljevanjem prehrane.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Loče, Šolska ulica 5, 3215 Loče

OŠ Loče vodi ravnateljica, prof. Metka Ambrož Bezenšek.

Šola s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Klokočovnik, Koble, Štajerska vas, Lipoglav, Loče, Mlače, Mali Breg, Ostrožno pri Ponikvi (del), Penoje, Podob, Suhadol (KS Loče), Žiče (KS Žiče), Draža vas (KS Draža vas), Sp. Laže, Podpeč, Zbelovo, Zbelovska Gora (KS Zbelovo), Brezje, Ličenca, Spodnji Jernej, Sv. Jernej, Kolačno, Petelinjek, Selski Vrh in Zg. Laže (KS Jernej).

Pedagoški vodja podružnice OŠ Jernej je Erika Sevšek.

Pedagoški vodja podružnice OŠ Žiče je Mira Javornik.

Notranjo organizacijo in sistemizacijo šole z natančno vsebino dela določi ravnateljica.

Svet osnovne šole

Svet osnovne šole sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v šoli in predstavniki staršev. Svet sestavlja 11 članov, od katerih ima:

 • ustanovitelj tri predstavnike,
 • delavci šole pet predstavnikov in
 • starši tri predstavnike.

Mandat članov sveta je štiri leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj šestdeset dni pred potekom mandata dosedanjim članom. Delavci šole izvolijo svoje predstavnike na volitvah s tajnim glasovanjem.

Svet šole:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
 • sprejema pravila šole v soglasju z ustanoviteljem,
 • sprejema program razvoja šole,
 • sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v soglasju z ustanoviteljem,
 • daje ustanovitelju in ravnatelju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti šole v soglasju z ustanoviteljem,
 • določa in voli izvršilne organe šole,
 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev in ustanovitelja,
 • odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v šoli,
 • opravlja druge pristojnosti po zakonu.

Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje pravilom javno, če se za tajno glasovanje ne odloči.

Ravnatelj

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Vodi poslovno in gospodarsko delo šole.

Ravnatelj:

 • organizira, načrtuje in vodi delo šole,
 • pripravlja program razvoja šole,
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 • je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • vodi delo učiteljskega zbora,
 • oblikuje predlog nadstandardnih programov,
 • spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 • organizira mentorstvo za pripravnike,
 • prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 • predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
 • odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
 • spremlja delo svetovalne službe,
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
 • obvešča starše o delu šole in spremembah pravic in obveznosti učencev,
 • spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
 • odloča o vzgojnih ukrepih,
 • zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
 • določa sistematizacijo delovnih mest,
 • odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Ravnateljica je Metka Ambrož Bezenšek.

Pomočnik ravnatelja

Ravnatelj ima lahko enega ali več pomočnikov, ki pomagajo ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.

Pomočnica ravnateljice je Nataša Koprivnik.

Svetovalna služba

Delo svetovalne službe vključuje poklicno svetovanje, prešolanja, vpis šolskih novincev in vpis v srednjo šolo, osebno in skupinsko delo z učenci, sodelovanje s starši, socialno pedagoško posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole ter z delavci strokovnih institucij, strokovno sodelovanje z vodstvom šole pri nalogah načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela šole, strokovno izobraževanje in drugo.

Šolski svetovalni delavki sta Katarina Tiršek in Nataša Koprivnik.

Tajništvo

Izvaja administrativne storitve šole. Ureja kadrovske zadeve in poslovanje z dokumentarnim gradivom šole. Sprejema, predaja in naroča telefonske pogovore, vodi delovodnik, knjigo pošte ter vpisuje prejeto in poslano pošto, pošto tudi razporeja. Poslovna sekretarka izpolnjuje naročilnice, potne naloge, oblikuje razna poročila, vodi evidence o javnih naročilih, v zvezi z varstvom osebnih podatkov, varstvom pri delu. Skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi.

Tajnica je Valerija Bračič.

Računovodstvo

Opravlja vse finančno-računovodske funkcije šole, ki so potrebne za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti. Načrtuje, izvaja in vodi dela v računovodstvu, sodeluje s pristojnimi ustanovami in organizacijami, skrbi za izračun plač ter drugih prejemkov delavcev oziroma drugih oseb iz vseh vrst pogodbenih razmerij, skrbi za evidentiranje plačil in jih nadzoruje ter za pošiljanje opominov za plačilo zapadlih obveznosti. Skrbi za lastno stalno strokovno izpopolnjevanje in izpopolnjevanje službe, ki jo vodi.

Računovodja je Katarina Šuc.

Šolska knjižnica

Šolska knjižnica je namenjena potrebam učencev in delavcev šole. Z urami knjižne in knjižnične vzgoje ter z individualnim svetovanjem učencem in učiteljem se knjižničarka trudi vzbuditi interese za branje in pridobivanje znanja. Šolska knjižnica je priljubljen center branja in izposoje knjig, saj jo redno obiskuje večina učencev šole. Poleg knjižnega gradiva se v knjižnici zbira tudi avdio in video gradivo. Izposoja knjig e računalniško vodena.

Delo šolske knjižnice vodi knjižničarka Ines Leskovar.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Loče
Osnovna šola Jernej (podružnica)
Osnovna šola Žiče (podružnica)

2.c Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba:

Metka Ambrož Bezenšek, prof.
metka.ambroz-bezensek@osloce.net
Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče
telefon: 03 757 36 30 (Centrala)

_______________________________________________________

Oseba za posredovanje splošnih informacij

Valerija Bračič, tajnica

Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče

tajnistvo@osloce.net

telefon: 03 757 36 31 (tajništvo)

______________________________________________________

Pooblaščena oseba za vodenje upravnih postokov

Nataša Koprivnik, pomočnica ravnateljice

Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče

natasa.koprivnik@osloce.net

telefon: 03 757 36 32 (pisarna pomočnice ravnateljice)

Pristojna oseba:

Metka Ambrož Bezenšek, prof.
metka.ambroz-bezensek@osloce.net
Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče
telefon: 03 757 36 30 (Centrala)

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi

 • Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Loče
 • Pravila Osnovne šole Loče
 • Pravila o šolski prehrani in subvencioniranju šolske prehrane OŠ Loče
 • Vzgojni načrt OŠ Loče
 • Pravila šolskega reda OŠ Loče
 • Hišni red OŠ Loče
 • Pravila šolskega sklada Osnovne šole Loče
 • Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest OŠ Loče
 • Poslovnik Sveta staršev OŠ Loče
 • Pravilnik o računovodstvu OŠ Loče
 • Pravilnik o popisu OŠ Loče
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovne šole Loče
 • Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Loče
 • Pravilnik o nabavi, uporabi in hrambi pečatov OŠ Loče
 • Kodeks ravnanja zaposlenih v Osnovne šole Loče
 • Pravilnik za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi OŠ Loče
 • Poslovnik pritožbene komisije OŠ Loče

Temeljni predpisi

 •  Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v republiki Sloveniji
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, priloge
 • Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, priloge
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol
 • Pravilnik o načinu in pogojih dostopa do podatkov iz centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o pedagoških spremljevalcih pri prevozu skupine otrok
 • Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
 • Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Splošni predpisi

 • Zakon o praznikih in dela prostih dneh
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
 • Pravilnik o potrjevanju učbenikov
 • Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Izobraževanje osnovnošolske mladine

 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ, priloga
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
 • Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli, priloga

Predpisi EU

• Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

V postopku ni nobenega predloga predpisov.

Predlogi predpisov

• V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov

Objavljen na www.osloce.si

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ seznam postopkov

Osnovna šola v upravnem postopku odloča o vpisu, prestopu, prešolanju, odložitvi šolanja, oprostitvi sodelovanja pri posameznem predmetu, prepovedi obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti, statusu učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma statusom športnika in o dodelitvi sredstev učencem, ki zaradi socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov za materialne stroške programa (šola v naravi, prehrana, učbeniki). Normativna podlaga: 60.a člen Zakona o osnovni šoli

Osnovna šola v upravnem postopku odloča o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Pooblaščena oseba za vodenje upravnih postopkov je Nataša Koprivnik.

——————————————

Kontakt:

Nataša Koprivnik
natasa.koprivnik@osloce.net
Osnovna šola Loče
Šolska ulica 5
3215 Loče
telefon: 03 757 36 30 (Centrala)

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc

Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Normativna podlaga: 95. člen Zakona o osnovni šoli
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca ni javno dostopna
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda

(v izdelavi)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna: www.osloce.si

Dostop do drugih informacij javnega značaja je možen vsak delovnik v času uradnih ur.

Neposreden dostop do informacij javnega značaja
Osebni dostop na sedežu javnega zavoda.

Dostop na podlagi zahteve
Neformalna zahteva:
– ustna zahteva,
– preko telefona.
Formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik,
– pisna zahteva po pošti,
– vložitev zahteve po elektronski pošti.

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami

Stroškovnik in cenik

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

Dostopnost