Organizacija vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2020/21 od 12. 4. 2021 (Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v OŠ Loče, POŠ Žiče in POŠ Jernej)

»Danes je najboljši dan na svetu.

Jutrišnji bo še boljši.«

R. A. Cambell

Ko bo naš šolski prostor ponovno napolnil vrvež in smeh, pa bo za nas NAJBOLJŠI!

Spoštovani starši učencev in učenk!

Kot ste že bili seznanjeni, se v  ponedeljek, 12. 4. 2021, v šole vračajo vsi učenci, o čemer nas je z okrožnico obvestilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka, kot so veljala v tednu pred zaprtjem.

1. UVOD

MIZŠ je v sodelovanju z ZRSŠ in NIJZ določilo, da v trenutni epidemiološki situaciji za osnovne šole obvelja tako imenovani B-OŠ model izvajanja VIZ-dela.

Osnovne značilnosti B-OŠ modela so:

 • vsi učenci obiskujejo pouk v šoli,
 • šola izvaja tako obvezni kot tudi razširjeni program (IP, NIP, ID),
 • na šoli veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ in se obnašati samozaščitno ter odgovorno. Podobno, kot smo to že počeli v preteklih mesecih.

BISTVENEGA POMENA JE, DA V ŠOLO PRIDETE LE ZDRAVI UČENCI.

Pouk bo organiziran v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela).

Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe, ki jih je že in jih bo za novo situacijo še pripravil NIJZ.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.

Z vključitvijo otroka v šolo se zaradi povečanja stikov povečuje tveganje za okužbo. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ter imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja  v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že ko se je koronavirusna bolezen prvič pojavila v sosednji Italiji, smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Pri vhodih šole in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2-metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske. Za vse učence so obvezne maske  ob prihodu v šolo in ob gibanju v skupnih prostorih šole, maske ni potrebna znotraj matične učilnice oz. mehurčka od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. razreda so maske obvezne tudi znotraj matičnega razreda (priporočilo NIJZ za uporabo mask, za obdobje od 12. 4. 2021 – podaljšan ukrep do nadaljnjega). Pri urah športna maske niso obvezne.

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI OBJEKT TER ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

V šolo lahko vstopajo le ZDRAVE OSEBE: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Učenci si ob vstopu v učilnico temeljito večkrat na dan umijejo roke. Razkuževalniki so nameščeni v predprostoru šole, v avlah in po hodnikih. Razkužila so tudi v učilnicah. V učilnicah ima učitelj poleg razkužila za roke tudi pršilko z razkužilom za razkuževanje površin.

VSTOP IN IZSTOP IZ ŠOLE BO VHOD PRI I. TRILETJU ZA UČENCE I. TRILETJA TER ZA 4. IN 5. RAZRED. 

Za učence I. triletja je vstop v šolo pri vhodu v prvo triletje. Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši otroka pospremite do vhoda. V času prihodov učencev v šolo je pri vhodu dežurni učitelj, ki poskrbi, da učenci v šolo vstopajo posamično. Učenca sprejme in ga usmeri h garderobi. V avli je dežurni učitelji, ki učence usmerja v učilnice in skrbi za upoštevanje ukrepov. Ob odhodu iz šole starši dežurnemu učitelju pri vhodu sporočite ime in priimek vašega otroka ter počakate zunaj. Učitelji poskrbijo za postopno odhajanje učencev iz šole.

Učiteljice, ki izvajajo pouk v razredu, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizo, ki jim je dodeljena.

Starši in učenci zunaj ohranjajte 2-metrsko medosebno razdaljo. Obvezna uporaba mask je tudi za starše tako v prostorih šole kot tudi na zunanjih površinah šole.

PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA ZA UČENCE 6. DO 9. RAZREDA

Učenci vozači vstopajo v šolo ob prihodu šolskih avtobusov in se vključijo v varstvo vozačev. Varstvo vozačev poteka v osrednji avli šole, kjer se učenci vozači razporedijo po kotičkih posameznega razreda (4. razred, 5. razred …). Pri tem skrbijo za medsebojno razdaljo. 10 minut pred pričetkom pouka dežurni učitelj usmeri učence vozače v matične učilnice. Učenci nevozači prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Učenci si ob prihodu v šolo razkužijo roke, odidejo do garderobe, nato pa v matične učilnice. Zadrževanje v predprostoru šole in pred garderobami ni dovoljeno. Zadrževanje učencev na zunanjih igriščih (nogometno in košarkarsko igrišče) zaenkrat ni dovoljeno. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Zadrževanje učencev v skupinah ni priporočeno.

V času odhoda šolskih avtobusov je na avtobusnem postajališču dežurni učitelj, ki nadzoruje učence in jih opozarja na medosebno varnostno razdaljo ob čakanju in vstopu na avtobus. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole. Seznam dežurstev delavcev ureja pomočnica ravnateljice.

Vstop in izstop iz šole bo za učence od 6. do 9. razreda pri vhodu v jedilnico.

Smer gibanja posameznega razreda po šoli smo označili s talnimi označbami.

UČENCI PRIDEJO V ŠOLO PO SPODAJ NAVEDENEM RAZPOREDU:

Učenci, ki niso vključeni v JV ali VV prihajajo v šolo (vhod I. triade):

 • Učenci 1. razreda predvidoma pridejo v šolo ob 7.50
 • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 4. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 5. razredov pridejo v šolo ob 8.10

Učenci, ki niso vključeni v VV prihajajo v šolo (vhod pri jedilnici):

 • Učenci 6. razredov pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 7. razredov pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 8. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 9. razreda pridejo v šolo ob 8.15

STARŠI IN ZUNANJI OBISKOVALCI

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi v tajništvo šole ali po telefonu. Obiskovalci so se dolžni javiti v tajništvu, kjer se vodi evidenca obiskovalcev. Obiskovalci upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

Učenci ne dežurajo v avli šole in v jedilnici. Šola je v času trajanja pouka zaklenjena (glavni vhod in vhod I. triletja). Obiskovalci napovejo vstop s pritiskom na zvonec. Po šoli ves čas trajanja VIZ-procesa dežurajo zaposleni delavci. V primeru neodzivnosti obiskovalci pokličejo v tajništvo šole na 03 757 36 31.

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev.

V primeru, da nimate druge možnosti in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Prevoznik opozarja, da se prevozi izvajajo na način, ko potniki v kombiju/avtobusu sedijo v cikcak razporeditvi. V ta namen potniki sedejo na označena mesta. Prav tako si otroci morajo ob vstopu na kombi/avtobus razkužiti roke ter nositi zaščitne maske.

4. GIBANJE PO ŠOLI

Gibanje po šoli (skozi vhode, po avli, po hodnikih, po stopnicah) poteka kot v prometu – po desni strani. Učenci se držijo nakazanih smeri gibanja po označenih koridorjih, ki opredeljujejo medsebojno razdaljo – pred WC in pred jedilnico.

5. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

5.1 Urnik

Šola izvaja obvezni in razširjeni predmetnik v celoti. Pouk poteka po običajnem urniku. Predura se prične ob 7.30, pouk obveznega predmetnika ob 8.20.

Urnike učencem posredujejo razredniki prvi šolski dan. Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku.

Pouk v manjših učnih skupinah se ne izvaja. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih skupin, organizira se znotraj istega oddelka oz. mehurčka.

Izvajajo se le interesne dejavnosti, ki jih šola izpelje v homogeni skupini oddelka. Dnevi dejavnosti se izvajajo znotraj matičnega razreda.

5.2 Matične učilnice

Vzgojno-izobraževalno delo od 12. 4. 2021 poteka v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo). V času trajanja modela B so matične učilnice prilagojene številu učencev v razredu. V učilnicah velja stalni sedežni red.

RAZREDMATIČNA UČILNICARAZREDNIKŠtevilo učencev
1. a103A. Potočnik16
1. b101G. Kolar15
2. a102N. Vodovnik17
2. b111M. Kamplet15
3. a109A. Pučnik24
4. a108S. Kuzman16
4. b103A. Berdnik17
5. a205 204I. Gorinšek25
5. bA. Rečnik25
6. a207K. Jošt26
6. b208A. R. U. Dietinger25
7. a110B. Meglič23
7. b206V. C. Pečovnik23
RAZREDMATIČNA UČILNICARAZREDNIKŠtevilo učencev
8. a105B. Petelinek22
8. b106A. Gumzej20
9. a203V. Hmelak17
9. b107I. Potočnik19
ŽIČE   
1. in 2.1K. Polanec20
3. in 4.2E. Sevšek10
JERNEJ   
1. in 2.1K. Kozjan8
3. in 4.2M. Javornik13

5.3 Zračenje matičnih učilnic

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, prepojeno z razkužilom.

Učitelj, ki je zadolžen za posamični razred in s tem za posamično matično učilnico, deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te točke, pusti odprta do pričetka pouka.

Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro.

Po vsaki šolski uri – med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja iz učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice.

5.4 Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela

Prvi dan – v ponedeljek, 12. 4. 2021, bodo razredniki z učenci ponovno pregledali organizacijo dela na šoli, higienske in preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe s covid-19 in pregledali urnik posameznega oddelka.  Pouk bo potekal po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem. Sedežni red v učilnicah se ne spreminja. Če je mogoče, se zagotovi razdalja med učenci, ki naj znaša vsaj 1,5 metra. Učitelj poskrbi, da med učenci ni tesnih stikov, izmenjave učnih pripomočkov, gradiv in učil. Učitelji, ki prihajajo v razred po urniku, na začetku vsake šolske ure poskrbijo za natančno in dosledno evidenco prisotnosti učencev v LoPolis-u.

Do 5. razreda se učenci v športno opremo preoblačijo v razredu. Od 6. razreda dalje učenci uporabljajo garderobe v telovadnici. Štiri garderobe se uporabljajo izmenjaje po urniku, učitelji poskrbijo, da se po vsaki uporabi prostori razkužijo.

Čistilka po vsaki učni uri razkuži kritična mesta in toaletne prostore. Športne rekvizite, ki se uporabijo pri vadbi, učitelj razkuži ali se določen čas v skladu s priporočili ne smejo uporabljati. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter pri učnih skupinah v 8. in v 9. razredu se učenci med seboj do nadaljnjega ne mešajo. Sedežni red je strogo določen tako, da sedijo učenci istega razreda skupaj v istem delu prostora in so 1,5 m oddaljeni drug od drugega.

V času pouka in odmorov učenci razredov ne zapuščajo brez dovoljenja učitelja. Zadrževanje na hodnikih šole in v avli ali predprostoru ni dovoljeno. Nadzor nad šolskimi prostori izvajajo dežurni delavci šole v skladu z razporedom dežurnih učiteljev. Učitelji učencem dovolijo odhode na WC v času pouka. Dežurni učitelji na hodniku poskrbijo, da učenci pred WC vzdržujejo medsebojno razdaljo in se gibljejo po označenih koridorjih. Večkrat dnevno v različnih časovnih zamikih učitelji organizirajo aktiven odmor za učence, sprehode ali druge oblike sprostitve. Učitelji koristijo zunanje površine glede na prostorsko razpoložljivost in glede na število ostalih skupin. Pri uporabi zunanjih igrišč in igral učitelj zagotovi, da med učenci ne sme priti do tesnejših stikov med različnimi skupinami. Pri igralu se nahaja le ena skupina na dan.

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda, odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.

Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.

Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Izvajajo se na posamezni oddelek.

Šole v naravi, plavalni tečaji in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo. Praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit se lahko izvaja.

V trenutni epidemiološki situaciji se zunanjim izvajalcem (športnim društvom in klubom) mešana vadba ne dovoli.

5.5 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.15) in podaljšano bivanje (do 16.00).

Zajtrk bo ob 7.00 v jedilnici šole po predpisanem protokolu.

Med učenci različnih razredov je varnostna medosebna razdalja. Nadzorni učitelji poskušajo v čim večji meri učence opozarjati na socialno distanco.

5.6 Podaljšano bivanje

Delo v OPB poteka v skladu z urnikom posamezne skupine OPB; starši učence iz OPB prevzemajo glede na termine, napovedane v prijavi. Učitelji v OPB izvajajo okrepljeno nadzorstveno skrbnost in skrbijo, da so učenci čim več zunaj. Skupine se zadržujejo na ločenih prostorih; med njimi je čim manj mešanja. Ob prehajanju iz skupine v skupino proti zaključku OPB učitelji skrbijo za dosledno evidentiranje učencev v skupini.

Za učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to NUJNO potrebujejo. V primeru, da šola za te učence oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene NUJNA.

Organizacija OPB-ja ostaja ista kot je bila v tednu pred zaprtjem.

5.7 Šolska prehrana

Za šolsko prehrano je poskrbljeno v skladu s priporočili NIJZ-ja.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

Malica se za vse učence organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk. Kosilo se organizira v skladu z urnikom, ki ga pripravi vodja šolske prehrane, da ne prihaja do mešanje skupin.

5.7.1 Malica

Učitelji po končani 2. šolski uri počakajo v učilnici. Dežurni (4) učenci gredo sami v jedilnico po malico; pri odhodu iz razreda si nadenejo masko. Malico prinesejo v škatli s pokrovom (kot je bilo to do sedaj), napitek (čaj, sok, mleko) bo v pokritem loncu, prav tako skodelice in sadje. 

Učenci predmetne stopnje si bodo mize v razredu razkužili sami s papirnato brisačko – učitelj bo vsakemu učencu na papirnato brisačko dal nekaj razkužila. Nato si naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju naj si umijejo roke s toplo vodo in milom. Učiteljica s temeljito umitimi rokami in zaščitno masko ter s prijemalkami razdeli malico učencem. Sadje (jabolka, hruške …) bo v razred dostavljeno v plastični pokriti posodi. Učenec si vsak sam z umitimi rokami vzame sadje (cel sadež) in si ga umije. Pred in po zaužitju sadja si umije roke. Učiteljice ne režejo sadja na manjše kose. Vsi ostanki malice (vključno z embalažo in biološkimi odpadki), tudi sadje, se vrnejo v jedilnico – odnesejo jih dežurni učenci.

5.7.2 Kosilo

Učenci si pred odhodom na kosilo v jedilnici umijejo roke z milom in toplo vodo! Šolsko torbo pustijo v razredu. V jedilnico pridejo po označenem koridorju, kjer ohranjajo varnostno razdaljo. Če so na liniji že mlajši učenci (glej tabelo), starejši učenci počakajo oz. ohranjajo varnostno razdaljo – se ne vrivajo v kolono! Vsak učenec s ČISTIMI ROKAMI vzame pladenj, pribor deli dežurna učiteljica z razkuženimi rokami in zaščitno masko.

Učenci v jedilnici stolov in miz ne premikajo – posedejo se glede na razporeditev, ki je že določena. Učiteljice, ki so v podaljšanem bivanju, po kosilu za svojo skupino razkužijo mize. Za učenci z višje stopnje mize razkuži dežurna učiteljica/učiteljici. Vsak učenec sam odnese svoj pladenj in zapusti jedilnico po hodniku, namenjenemu višji stopnji (krožna pot do izhoda).

5.8 Šolska knjižnica

V šolski knjižnici je omejeno število učencev in ločeni oddelki, če se izvaja VIZ-program, sicer pa izposoja poteka po razporedu in na varnostni razdalji. Po vrnitvi gredo knjige za tri dni v »karanteno«. Zadrževanje v knjižnici pred ali po pouku je omejeno zgolj za potrebe dela s knjižnim virom ali uporabo prenosnika za šolsko delo. Navzočnost učencev v knjižnici se dosledno in natančno evidentira.

5.9 Šolske potrebščine in ostala oprema učencev

Učenci skrbno ravnajo s svojo šolsko torbo in šolskimi potrebščinami. Šolsko torbo imajo odloženo pri svoji mizici, je ne odlagajo vsepovprek. Šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov si med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Za hidracijo v šolo dnevno prinašajo bidon z vodo in poskrbijo za dosledno ravnanje z njim. Pitniki ne delujejo.

Za potrebe športa prinašajo svojo športno opremo, ki jo po uporabi odnesejo domov in naslednjič prinesejo čisto. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic. Po potrebi imajo s sabo tudi zaščitna sredstva pred soncem (pokrivalo, kremo za sončenje).

6. KOMUNIKACIJA ŠOLA – STARŠI

Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah v zvezi s šolo glede na trenutno epidemiološko stanje v državi. Šola informacije objavlja na spletni strani šole: www.osloce.si

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe mask. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na št. 03-757-36-31 in evidentirati v tajništvu šole. Razredniki komunicirajo s starši učencev svojega oddelka po telefonu, e-pošti in z obvestili preko Lopolis-a.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost